“Καταγγελίες για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.) Τριφυλίας”

Πρώτη Καταγγελία

Σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017, άρθρο 7 & 8, η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας υπάγεται σε τακτικό οικονομικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Επίσης η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ουσιώδη και αναγκαία, για την ενημέρωση του κοινού, στοιχεία της δραστηριότητάς της.

  1. Για ποιο λόγο δεν έχουνε παραδοθεί στις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές και δημοσιεύσει στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Επίσης σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος του οικονομικού έτους 2017.Στη περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας δεν ισχύει.
  2. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ανάθεση ελέγχου σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.

Δεύτερη Καταγγελία

Σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017, άρθρο 4 παράγραφος 3η, ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους.

  1. Για ποιο λόγο δεν έχουνε συνταχθεί οι απολογισμοί για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα κάθε οικονομικού έτους όπως υποχρεούται η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας.
  2. Πως και με ποιο σκεπτικό συντάχτηκαν οι προϋπολογισμοί για τα οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ,2018, 2019 καθώς δεν υπήρχαν – συνταχθεί οι απολογισμοί των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στις ανωτέρω καταγγελίες μου. Επίσης σας ενημερώνω σε περίπτωση μη ορθά αιτιολογημένης απάντησης με βάση το νομοθετικό πλαίσιο θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα.

Τριφυλία Μεσσηνίας, 16 Ιανουαρίου 2019

 

Μετά τιμής,

 

Γεώργιος Λεβεντάκης

Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας